fbpx

Pea liiva alt välja! Ettevõtete ühiskondliku aktiivsuse ja sotsiaalse kaasamise arvamusuuringud 2017. ja 2020. aastal

EESMÄRK

Milttoni eesmärk uuringuid läbi viies on tekitadaendale ning panna alus Eestis järjepidevale arvamusuuringule vastutustundliku ettevõtluse alasest teadlikkusest, andes ka võrdlusaluse põhja-ja läänenaabritega.Uue Põhjala elanikud ootavad, et ettevõtted osaleksid avalikus debatis, võtaksid seisukohti ning astuksid tarbijate, töötajate ja üldsuse jaoks olulistes küsimustes konkreetseid ja sealjuures ka avalikke samme. „Pea liiva alt välja!“ uuringu eesmärkonkindlaks teha, missugused on töötaja, tarbija ja kodaniku vaates ettevõtete vastutustundliku jaühiskondlikult aktiivse tegevuse olulisimad ootused, teemad, nende kajastamise kanalid ning ka osapoolte rollid kogu ahelas.

VÄLJAKUTSE

„Pea liiva alt välja!“ onEesti esimene elanikkonna teadlikkust kaardistava uuring.See tähendab, et varasem võrdlusmoment puudub ja nii tuli meil välja mõelda ning luua esimene kontseptsioon Eesti elanikkonna vastutustundliku ettevõtluse mõõtmiseks nii, et see oleks valiidne, võrreldav teiste riikidega ning et kogutud andmed looksid väärtust ka tulevikuks.

MEIE LÄHENEMINE

Kuna (ettevõtete) vastutustundlik käitumine ja tegutsemine on pidevas muutumises –muutuvad nii standardid, võimalused kui andmed, oleme võtnud eesmärgiks läheneda uuringule igal korral vastavalt hetkevajadusele, samas säilitades võrreldavuse. Kui esimene uuring kaardistas kolme riigi võrdlusuuringuna Eesti, Soome ja Rootsi elanike arvamusi ettevõtete rollist sotsiaalsete teemade ning oluliste ühiskondlike probleemidega tegelemisel ning Eestis oli küll valim sugude ja vanusegruppide lõikes esinduslik ning viidi läbi üksnes Tartus ja Tallinnas, siis 2020. aastal otsustasime viia läbi kordusuuringu ning astuda sellega sammu edasi, täiendadesuut uuringut nii, et see hõlmaks sedakorda tervet Eestit.

Vaata 2020 aasta uuringu kokkuvõtet siit.

Ja 2020 aasta uuringuraportit siit.

Tutvu ka 2017. aasta uuringu kokkuvõttega siin.

Ja 2017. aasta uuringuraportiga siin.

VÕTA ÜHENDUST

Annika Arras
annika.arras@miltton.com