fbpx

Miltton New Nordics hinnati vastutustundliku ettevõtluse kuldtaseme vääriliseks

27. mail 2021 toimunud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi indeksi konverentsil anti Milttoni tiimile üle suur tunnustus – meie tegevuse mõju ühiskonnale hinnati ekspertide poolt vastutustundliku ettevõtluse kuldtasemega.

Umbes aasta tagasi võtsime vastu olulise otsuse. Leppisime tiimis kokku, et kingsepp ei saa enam pikalt paljajalu ringi käia ja hakkasime enda ühiskondliku vastutuse strateegiat kujundama. Meie teekond “kingad jalga” on olnud omajagu konarlik, sest alguses oli segadust rohkem kui selgust. Aga see protsess on olnud õpetlik ja tulemuslik. Tunneme, et oleme läbi selle ise arenenud nii konsultantide kui inimestena ja usume, et oleme seeläbi ka paremad nõuandjad oma klientidele.

Meil on kuldse tunnustuse üle hea meel ja kerge pelg ka, sest see seab veelgi suurema vastutuse. Me jätkame maailmamuutjate toetamist ja proovime iga päev olla iseenda paremad versioonid.

Kniks ja kraaps kõikidele meie klientidele ja koostööpartneritele,
kes samuti väärilise tunnustuse said!
Tiim Miltton New Nordics


Meie ühiskondliku vastutuse lugu

Soovime olla suunamuutjad, teerajajad sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse juurutamisel. Iga tänane investeering peab olema kivi parema homse vundamendis.

Oleme vastutustundliku ettevõtluse eestkõnelejad Eestis ja kasutame oma meeskonna kompetentse ning aega, et teadvustada ja edendada jätkusuutliku ning vastutustundlikku ettevõtluse ja tegevuse arengut.

Kuulume Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumisse osaledes aktiivselt selle töös, oleme koalitsiooni Kestliku Arengu Heaks kaasasutajad aidates selgitada kestliku arengu eesmärkide olulisust Eesti ühiskonnale, oleme liitunud Inimõiguste Keskuse poolt algatatud mitmekesisuse kokkuleppega, et väärtustada võrdse kohtlemise põhimõtet.

Meie inimesed on vabatahtlikena tegevad sellistes ettevõtmistes nagu Arvamusfestival, Kiusamisvaba Kool ja Minu Unistuste Päev. Miltton Grupp on pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele, tegeledes lakkamatult jätkusuutlikkuse arendamisega. Miltton Grupp on alates aastast 2015 täitnud ÜRO ülemaailmse kokkuleppe (UN Global Compact) raportit Global Reporting Initiative (GRI) ja järgib oma äritegevuses selle kümmet põhimõtet. UNGC Communication of Progress raportit on võimalik lugeda siit. Miltton on GRI GOLD Community liige.

Meie ühiskondliku vastutuse aluspõhimõtted

Meie põhitegevuse, konsultatsiooniteenuse osutamise aluspõhimõtteks on ühiskonna hetkeseisu ning tulevikuarengute mõistmine nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Vaid sellisel moel suudame olla usaldatud nõuandjad oma klientidele ja aidata kaasa ühiskonna jätkusuutlikule arengule.

Soovime, et meie tegevus kogumis oleks tasakaalus jätkusuutliku arengu kolme alustalaga omades tasakaalustatud mõju keskkonnale, majandusele ja inimestele. Meie tegevus peab aitama kaasa negatiivsete mõjude vähendamisele ja positiivsete suurendamisele kõigis kolmes mõõtmes.

Meie jätkusuutliku arengu tegevuskava

Alustasime 2019. aastal vastutustundliku ettevõtluse printsiipide sidumist ettevõtte põhitegevusega: võtsime vastu otsuse alustada ettevõtte ühiskondliku vastutuse strateegia loomisega, tegime tausta- ja eeltööd valdkonna mõõdikute ning eesmärkide seadmiseks, koolitasime oma spetsialiste ning kõiki töötajaid. Samuti seadsime eesmärgiks jõuda 2020. aasta lõpuks ettevõtte ühiskondliku vastutuse strateegiani, mis sisaldab täpselt seatud metoodikat, eesmärke ja mõõdikuid ning sõnastusi, kuidas nõustamisvaldkonnas kestlikult jätkata nii, et oleksid arvestatud nii töötajate, ühis- ja keskkonna kui klientide, omanike ja partnerite huvid.

2021. aasta alguses kinnitasime oma strateegia ja eesmärgid ning sidustasime need ka globaalsetete kestliku arengu eesmärkidega. Meie ühiskondliku vastutuse tervikpildi mõõdikuks on vastutustundliku ettevõtluse indeksi hindamise läbimine ja sealt saadud tagasiside.

Vastutustundliku ettevõtluse osas peame oluliseks turu ning selle vajaduste tundmist nii Milttoni kui meie klientide kontekstis. Viime regulaarselt läbi arvamusuuringut ettevõtete ühiskondlikust aktiivsusest ja sotsiaalsest kaasamisest Eesti töötaja, tarbija ja kodaniku vaatest.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksist

Ettevõtetele on indekseerimise läbimine võimalus eneseanalüüsiks ja -arenguks, pakkudes Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumile samal ajal hea platvormi tublide ettevõtete esiletõstmiseks ja kiitmiseks. VEF väljastab igal aastal kahes kategoorias vastutustundliku ettevõtte kuld-, hõbe- ning pronksmärgised. Kuldmärgisega tunnustatakse silmapaistvaid ning turu ootusi ületavaid ettevõtteid, kelle panus vastutustundlikkusse arengusse ning keskkonna- ja sotsiaalsete probleemide lahendamisse ulatub laiemale kui ettevõteise. Hõbemärgise saanud ettevõtted on tegijad nii oma valdkonnas kui laiemalt, kuid on veel valdkondi, kuhu tähelepanu pöörata ning areneda. Pronksmärgis tähistab, et vähemalt pooltes vastutustundliku ettevõtluse alateemades ollakse eeskujulik ning võib väita, et tegemist on vastutustundliku ettevõttega.

Vastutustundlikku ettevõtluse indeksi metoodikast

Indeks metoodika on spetsiaalselt koostöös rahvusvaheliste ekspertidega indeksi tarbeks välja arendatud, järgides ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. Indeksi täitmisel vastasid organisatsioonid valikvastustega 55 küsimusele kolmes kategoorias:
1) valitsemine – 40% tulemusest;
2) kliima ja keskkond – 30% tulemusest;
3) ühiskond ja sotsiaalne keskkond – 30% tulemusest;

Hindamisel arvestati sel aastal 30 küsimuse vastusega, millest iga vastus andis erineva arvu punkte. Kokku oli organisatsioonidel võimalik koguda 100 punkti (mikro- ja väikeettevõtetel 93 punkti).

Indeksi metoodika eristab hindamisel kahte organisatsiooni suuruskategooriat, tuginedes Eesti raamatupidamise seadusele ja 2020. kalendriaasta majandustulemustele: mikro- ja väikeettevõtete kategooria ning keskmiste ja suurettevõtete kategooria. Ankeedi hindamisel andsid kaks hindajat sõltumatult hinnangud täitja kirjeldatud tegevuste proportsionaalsusele organisatsiooni põhitegevusega ning turu tavapraktikaga.

Hindamisel tugineti eelkõige organisatsiooni esitatud vastutustele ning põhjendustele, kuid hindajatel on õigus küsida kogu hindamisperioodi jooksul organisatsioonilt täiendavaid materjale ja selgitusi ja küsida taustaküsimusi Indeksi partneritelt ja ekspertidelt, samuti teha päringuid avalikesse registritesse või monitoorida meediat.Eriarvamuste korral kujundasid hindajad ühise seisukoha.

Keskmistelt ja suurorganisatsioonidelt eeldatakse märgise saamiseks ühtlaselt häid tulemusi kõigis kategooriates (st. on seatud minimaalsed väärtused igas kategoorias). Mikro- ja väikeste organisatsioonide puhul sõltub märgis ainult ettevõtte üldskoorist.

2021. aastal olid märgise arvutamise piirmäärad järgnevad:

Kuldtaseme märgis: >= 70 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 50 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt pooled punktid.

Hõbetaseme märgis: >= 55 kuni <= 69 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 30 kuni <=49 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt 15 punkti.

Pronkstaseme märgis: >= 40 kuni <= 54 punkti keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul ning >= 20 kuni <=29 punkti mikro- ja väikeorganisatsioonide puhul. Keskmiste ja suurorganisatsioonide puhul oli lisaks nõutud, et igas kategoorias saadakse vähemalt 10 punkti.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum arendab alates 2005. aastast Eestis vastutustundliku ettevõtluse temaatikat ja koondab Eestis vastutustundlikku ettevõtlust praktiseerivaid ettevõtteid, omades täna tugevat liikmevõrgustikku ja tehes aktiivset koostööd ettevõtjate jaoks oluliste organisatsioonidega. Foorumi eesmärk on edendada mõtteviisi, et vastutustundlik äritegevus on ettevõttele kasulik, praktikas lihtne ja mainekas. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab ettevõtteid, kelle jaoks on oluline toimida vastutustundlikult, et tagada nii oma ettevõtte, ühiskonna ja riigi jätkusuutlikkus.