fbpx

Vastutustundlik ettevõtlus

Ühiskonna, klientide ja ka riikide ootused ettevõtetele järjest suurenevad: üha keerulisem on mitte arvestada ühiskondlike mõjudega ning hoida ettevõte pidevas arengus.

Mida noorem põlvkond, seda suuremaid ootuseid esitab ta ka ettevõtetele – seda nii töötajana kui tarbijana. Üha enam kasvavad nõudmised toodete-teenuse kvaliteedi, tegevuse keskkonnasäästlikkuse kui ka läbipaistvuse osas. Kuidas siis tegutseda vastutustundlikumalt, arvestades rohkem kõikide siht- ja sidusgruppidega?

Vastutustundlik ettevõtlus või ka ettevõtte ühiskondlik vastutus (CSR ehk corporate social responsibility) on terviklik lähenemine, mille eesmärk on tagada, et ettevõtte tegevuse mõju oleks võimalikult positiivne ning negatiivne mõju minimeeritud. Vastutustundlik ettevõte ei keskendu pelgalt finantsnäitajatele, vaid vaatab otsa ka oma äritegemise viisidele ning teeb seadusest enamat.

MILLEST ALUSTADA?

Vastutustundlikkus algab mõistmisest, missugused on ühiskonna ootused, mida töötaja, klient, turg ja ka ühiskond ettevõttelt ootavad. Mõistes sidusrühmade ootuseid, on võimalik välja selgitada ettevõtte jaoks parim lähenemine vastutustundlikkusele.

Kuidas saame aidata

 • Vastutustundlikkuse alased koolitused alates kliimamuutustest, inimõigustest, lõpetades muutuste juhtimisega ettevõttes
 • Kaasamislahendused vastutustundliku ettevõtlusega seotud ootuste ja hirmude kaardistuseks ja juhtimiseks
 • Konjunktuuri analüüs, trendid, tarbijauuringud, võrdlusuuringud
 • ÜRO/OECD, Euroopa Liidu, aga ka Eesti-sisesed sektoripõhised poliitikate ülevaated ja analüüsid
 • Konsulteerimine ESG alal (Environmental, Social and Governance) – keskkondlik, sotsiaalne ja juhtimisest tulenev mõju ja vastutus
 • Siduda ettevõtte tegevust kestliku arengu eesmärkidega (Sustainable Development Goals)

Edukas ja vastutustundlik ettevõte on ajast ees, ta teab, mis valdkondades on tal peamine mõju ühiskonnale, keskkonnale ja ka turule. Tihtipeale teevad ettevõtted juba vastutustundlikkuse suunas olulisi samme, teadmata, et tegemist on osaga vastutustundlikuks ettevõtteks olemisest.

Kuidas saame aidata

 • Kaasav kestlikkuse kaardistus ja analüüs; mõjukohtade, fookusteemade ja eesmärkide seadmine
 • Väärtuspõhiste eesmärkide (purpose) väljatöötamine
 • Praktilised lahendused ja tegevused ettevõtte ühiskondliku vastutuse arendamiseks
 • Sidusrühmade kommunikatsioon ja sotsiaalne dialoog
 • Hindamise metoodika ja mõõdikute leidmine ning kokkuleppimine, avalikuks aruandluseks sobiliku formaadi leidmine
 • Vastutustundlikkus kui integreeritud osa ettevõtte strateegiast – vastutustundlikkuse strateegiate ja programmide loomine ning ajakohasena hoidmine
 • Leitud eesmärkide sidumine mõne üldtunnustatud raamistiku või ÜRO kestliku arengu eesmärkidega
 • Ettevõtte vastutustundliku tegevuse ettevalmistamine
 • Vastutustundliku ettevõtluse indekseerimiseks

Vastutustundlik ettevõte kujundab turgu, on eestkõneleja ning näitab ka klientidele, kuidas teha tarku ja vastutustundlikumaid valikuid.

Kuidas saame aidata

 • Vastutustundlikkuse visiooni, eesmärkide, pühendumuse ja sammude määratlemine ja kommunikatsioon
 • Vastutustundlikkuse kommunikatsioon, kontseptsioonid ja sõnumiloome
 • Kommunikatsioonistrateegiad, meediasuhted ja tegevusplaanid
 • Lisaks vajadusel turundus- ja korporatiivkommunikatsioon, brändianalüüs
 • Vastutustundlikkusest lähtuv partnerlus- ja kliendisuhete põhimõtete väljakujundamine

Vahel on ettevõttel vaja mõista ja kaasa rääkida selles, kuidas valitsetakse, toodetakse, tarbitakse ja kujundatakse poliitikaid vastutustundlike põhimõtete alusel. Kuidas saada huvigruppidelt piisavalt tagasisidet ja informatsiooni, kuidas leida viisid huvigruppidele positiivse mõju avaldamiseks.

Kuidas saame aidata

 • Valitsussuhted: valdkonna arendamine, valdkondlike probleemide lahendamine regulatsioonide tasemel
 • Kuidas olla valdkonna eestvedaja läbi mittetulundusühingute – kuidas panustada valdkonna arengusse vabatahtliku tegevuse ja erialaliitudes kaasalöömisega

Ettevõtte vastutustundlikkus ei ole lõplik „toode“ või strateegia, vaid pidevalt arenev ja muutuv protsess. Kuidas juurutada väärtuspõhist juhtimist ja kestlikke ärilahendusi?

Kuidas saame aidata

 • Ettevõtte sisesed tegevused vastutustundliku käitumise põhimõtete kujundamiseks ja implementeerimiseks. Näiteks rohehangete koostamise, ürituste korraldamise ja ostude tegemiste põhimõtete väljatöötamine
 • Vastutustundliku tegutsemise ettevõtte äristrateegia ja arendustegevustega sidumine ehk jätkusuutliku ärimudeli loomine
 • Juhtimismudelid ja väärtuspõhine juhtimine
 • Oma meeskonna kaasamine ning meeskonna vastutustundlikkuse alase teadlikkuse tõstmine läbi inspiratsioonihommikute, koolituste, töötubade ja küsitluste

VÕTA ÜHENDUST MEIE EKSPERTIDEGA

Helen Tammemäe
Ühiskonnasuhete konsultant
helen.tammemae@miltton.com